Aktuálně

Připravovaný zákon může ohrozit obce vytápějící biomasou a přinese zbytečné náklady

Nová analýza o dopadu kůrovcové kalamity na trh se dřevem a energetickou biomasou

Navýšení spotřeby biomasy ve velkých teplárnách a elektrárnách o 40 % očekává v příští dekádě Ministerstvo průmyslu a obchodu. To zároveň navrhuje rozšířit finanční podporu pro spoluspalování biomasy s uhlím ve velkých teplárnách. Ani s jedním nesouhlasí asociace bioenergetiky CZ Biom ani Komora obnovitelných zdrojů energie. Obávají se nedostatku štěpky pro malé a střední zdroje tepla po odeznění kůrovcové kalamity a varují před zbytečně vysokými náklady veřejné podpory obnovitelných zdrojů ve výši 1,1 miliardy korun.
 
Na čtvrtek připadá Den bioenergetiky: od tohoto dne až do konce roku je spotřeba celého Česka kryta bioenergetikou.
 
 
S nárůstem spotřeby energie z biomasy mimo domácnosti z 26,6 na 36,7 petajoulů (PJ) počítá připravovaný Národní energeticko-klimatický plán. [1] Plán připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). To zároveň připravilo návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, podle které se má spoluspalování biomasy s uhlím ve velkých teplárnách opět rozšířit. [2] Paralelně s tím probíhají diskuze o změně vyhlášky, která by otevřela spoluspalování kůrovcové kulatiny, kmenů tlustších než sedm centimetrů, přístup k finanční podpoře. „To by mělo být umožněno pouze pro čisté spalování biomasy bez uhlí,“ uvedl Jan Habart, předseda asociace CZ Biom.
 
Ani s jedním nesouhlasí zástupci malých a středních tepláren sdružení v asociaci CZ Biom, které vyrábějí energii z čisté biomasy a jsou na stabilitě lokálních dodávek biomasy, zejména dřevní štěpky, závislí. Obávají se, že po odeznění kůrovcové kalamity dojde naopak k výraznému útlumu těžby a tedy dostupnosti paliva. Štěpka, která se vyrábí ze zbytků z těžby a zpracování dřeva, pak může výrazně podražit. V některých regionech může být nedostupná. Pod tlakem by se tak ocitla asi desetina obcí v Česku, v nichž se vyrábí teplo centrálně a jejichž teplárenské soustavy spoléhají na biomasu jako na výhradní (jediné) palivo. Celkem jde o 90 měst a obcí ze 690.
 
Pokračující kůrovcová kalamita totiž nic neříká o tom, zda se bude obdobná situace opakovat a kolik dřeva bude potřeba vykácet příští roky. Loňský a letošní bezprecedentní objem těžby asi nebude v příštích dekádách výjimkou. Ale ani pravidlem. V některých letech jej patrně vystřídají nižší čísla, což může způsobit nedostatek štěpky pro obecní výtopny a menší teplárny spalující čistou biomasu,” uvedl Vojtěch Kotecký z think-tanku Glopolis, který se dynamikou kůrovcových kalamit zabývá a zpracoval k ní analýzu. [3]
 
Kůrovcové kalamity loni a letos vedly ke zdvojnásobení těžby dřeva. „Je na ně ale potřeba pohlížet jako na povodně. Stejně jako po povodni opadne voda, po kalamitě opadne těžba dřeva. To si zatím stát příliš neuvědomuje,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
 
Výroba dálkového tepla z biomasy poslední roky mírně klesá, jak ukazují nejnovější statistiky MPO[4] a to vlivem teplých zim. Počet měst, ve kterých se vytápí biomasou však každým rokem mírně roste. „Obáváme se, že kvůli novým dotacím pro velké teplárny nebude dost biomasy pro malé a střední výtopny a že by následně mohlo docházet k využívání štěpky nad ekologicky únosné meze,” doplnil Jan Habart.
 
 
Zbytečná veřejná podpora ve výši 1,1 miliardy ročně
 
Jan Habart dále upozornil, že „výroba energie ve velkých teplárnách a elektrárnách s výkonem nad 20 megawattů prudce roste díky rostoucí ceně povolenek.“ Povolenky EU-ETS je nutné nakupovat pouze při spalování uhlí, při spalování obnovitelného zdroje jako je biomasa tato povinnost odpadá. „Ve velkých zdrojích se díky ceně povolenky již dnes vyplatí spalovat biomasu bez jakékoli podpory. Stát tuto podporu přesto stále vyplácí a v chystané novele se ji chystá dokonce rozšířit,“ dodal Habart. Dodatečná finanční podpora pro velké teplárny a elektrárny by vedla ke zvýšení zisku velkých energetických společností. Náklady na podporu obnovitelných zdrojů by v roce 2021 zbytečně stouply o 1,1 miliardu korun, spočítali zástupci CZ Biom.
 
„Biomasa již urazila obrovský kus cesty, tvoří dominantní část energie z obnovitelných zdrojů. Není správné si myslet, že to takto bude dál. MPO by mělo vyhradit větší prostor jiným zdrojům energie, například větru nebo fotovoltaice na střechách,“ dodává Richard Horký, provozovatel výtopny v Třebíči.
 
 
Řešení problému
 
Podle zástupců asociací obnovitelných zdrojů si stát neuvědomuje, že po odeznění kůrovcové kalamity může být na trhu výrazně méně štěpky. Ta se totiž nedá skladovat, během čtyř měsíců se změní v kompost. Skladovat se dá naopak kulatina a to i několik let. Provozovatelé výtopen a tepláren by si z ní mohli vytvořit zásoby a přečkat tak předpokládané období po skončení kalamity, kdy bude štěpky nedostatek. Proto CZ Biom prosazuje, aby stát po roce 2021 podporoval pouze čisté spalování kůrovcové biomasy.
 
 
Na čtvrtek připadá Den bioenergetiky
 
Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka kryta bioenergetikou. Do konce roku zbývá 62 dní, což symbolicky představuje 17% podíl tohoto obnovitelného zdroje na spotřebě všech energií v Česku. [5] Je to o dva dny dříve než loni. V letošním roce byla například spuštěna výtopna na biomasu v obci Dukovany.
  
Další data

  • Biomasa s 87% podílem aktuálně dominuje obnovitelným zdrojům [4]. Do sektoru ostatní biomasy (v terminologie statistik MPO „biomasa mimo domácnosti“), která má 24% podíl, patří i výroba tepla ve výtopnách a teplárnách, určená domácnostem a dalším odběratelům. Viz graf: 

 

  • Spotřeba paliva pro vytápění v sektoru „biomasa mimo domácnosti“ v roce 2018 byla celkem 2,6 mil. tun. Dřevní štěpka má 54% podíl a celulózové výluhy 39% podíl.
  • Náklady na spalování uhlí u velkých zdrojů výrazně rostou a to kvůli povolenkám EU ETS. Uhlí se tak pro tyto zdroje stává dražší než biomasa. I přesto, že spalování biomasy v těchto zdrojích šetří peníze, stát tuto činnost podporuje a plánuje podporovat i po novele zákona. [6] Viz graf:

 
 

  • Očekává se, že sucho a kůrovcová kalamita letos zasáhnou asi 30 až 50 milionů kubíků dřeva, což je více než dvojnásobek průměrně roční těžby. Tak velký objem dřeva není schopen zpracovat ani průmysl, ani energetika. Pokračující kalamita ale nic neříká o tom, zda se bude obdobná situace opakovat každý rok a kolik dřeva bude potřeba vykácet příští roky. Loňský bezprecedentní objem těžby tak může být během pár let vystřídán podprůměrnými objemy těžby, což může způsobit nedostatek štěpky pro obecní výtopny a menší teplárny spalující čistou biomasu.
 
 
Kontakty
 
  • Jan Habart, místopředseda Komory OZE, habart@biom.cz, 603 273 672
 
 
Prameny:
 
[1] Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky (zde)
 
[2] Návrh novely Zákona o podporovaných zdrojích energie: nový paragraf 25a (zde)
 
[3] Kotecký, Vojtěch: Smysluplné využití nadbytku kůrovcového dříví v bioenergetice. Glopolis 2019. (zde)
 
[4] Obnovitelné zdroje v roce 2018, s. 5 Celková energie z OZE v roce 2018. MPO 2019. (zde)
 
[5] Dny bioenergetiky propagují informace o využívání biomasy v Evropě. Víc na webu evropské asociace Bioenergy Europe (zde).
 
[6] Problematika nastavení provozní podpory tepla vyráběného společným spalováním biomasy a uhlí. EY 2019.
 

publikováno: 29.10.2019


Česko na cestě k uhlíkové neutralitě

Analýza návrhu Národního energeticko-klimatického plánu ČR (aktualizace) Říjen

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití potenciálu, který má ČR k dispozici, by mělo být strategickým cílem naší země. Jde o ekonomicky nejefektivnější energetické zdroje, které poskytují veřejnou službu v podobě snížení emisí skleníkových plynů (boj s klimatickou změnou) a znečištění ovzduší, zlepšení zdraví obyvatelstva a vytváření příležitostí pro modernizaci průmyslu. Umožňují široké veřejnosti a obcím zapojit se do energetického systému.

publikováno: 22.10.2019


Vyzýváme MPO k důkladným analýzám obou variant

Kvůli nedostatku elektřiny je ale nezbytné rozvíjet v prvé řadě domácí obnovitelné zdroje: jsou levnější a jejich stavba rychlejší

Pokud Česku hrozí po roce 2036 výrazný nedostatek elektřiny, je to velice vážná situace a je potřeba se na ni začít intenzivně připravovat. Důkladně analyzovat všechny možné varianty. Na stole ale podle všeho leží jen dvě varianty soběstačnosti v elektřině: nové jaderné bloky nebo nové obnovitelné zdroje v kombinaci s plynovými a tlakem na efektivitu.
 
 

Brzy po roce 2030 by Česko mělo přestat být soběstačné ve výrobě elektřiny a po roce 2036 by jí mělo mít výrazný nedostatek. S těmito zásadními závěry dnes přišla nová studie ČEPS pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Komora obnovitelných zdrojů závěry studie respektuje, byť má výhrady kolem množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, které studie zahrnula do vstupních parametrů.

 

Komora OZE situaci pokládá za velmi znepokujující a vyzývá proto ministra Karla Havlíčka, aby důkladně analyzoval všechna možná řešení. „Pokud dobře chápeme závěry studie, leží na stole jen dvě varianty soběstačnosti ve výrobě elektřiny: dva nové jaderné bloky nebo důsledný rozvoj obnovitelných zdrojů doplněných zdroji na zemní plyn a tlakem na efektivitu ve spotřebě. Předpokládám, že MPO bude stejně důkladně analyzovat obě varianty, zaměřit se pouze na jednu bych považoval za hazard,” uvedl Jan Habart, místopředseda Komory OZE.
 

Za nejodpovědnější považuji prioritní zaměření na obnovitelné zdroje. Ty nemusíme dovážet, dají se rychle postavit a jsou levnější. Pokud má ministerstvo zájem, nechť souběžně rozvíjí i plány na nové jaderné bloky. Za zahraničí ale víme, že jejich stavba se kriticky protahuje a prodražuje, takže není vůbec jisté, že tu ani v roce 2040 bude nový reaktor stát. Použít tuto studii pouze pro obhájení stamiliard dotací pro nové jaderné elektrárny by mi přišlo velmi nezodpovědné,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
 
 

Kontakty
 

 

O Komoře OZE

 

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

publikováno: 21.10.2019


POZVÁNKA

Seminář Komory OZE pro provozovatele OZE 2009 / technická podpora vyplňování dotazníku MPO

Vážení kolegové, provozovatelé,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář Komory OZE pořádaný ve spolupráci s členskými asociacemi k vyplňování dotazníků k sektorovému šetření přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v roce 2009. Seminář je určen provozovatelům obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v roce 2009 a bude zaměřen na technickou podporu a poradenství, jak vyplňovat dotazníky zaslané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Semináře se mohou účastnit i provozovatelé OZE uvedených do provozu v jiných letech.
 
Termín semináře: čtvrtek 24. 10. 2019
místo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, v prostorách Ernst & Young, s.r.o., )
 
Seminář je rozdělen do dvou částí:

- 12:00 – 14:00 pro provozovatele Malých vodních elektráren. Prosíme o potvrzení účasti  zde na tomto odkazu pro MVE

- 14:00 – 16:00 pro provozovatele Fotovoltaických elektráren, Větrných elektráren, Bioplynových a biomasových zdrojů. Prosíme o potvrzení účasti zde na tomto odkazu pro FVE, VTE, BPS, Biom
V případě technických komplikací prosíme o potvrzení na email info@komoraoze.cz
 
Dovolujeme si rovněž připomenout semináře přímo pro provozovatele větrných elektráren a bioplynových stanic v rámci seminářů CZ Biom a ČSVE v listopadu. Stejně tak probíhající přímé konzultace a možnost obrátit se na adresu technické podpory vyrobci@komoraoze.cz

publikováno: 18.10.2019


Ne bilion, ale kolem 100 miliard bude stát rozvoj obnovitelných zdrojů. Stát je zaplatí z prodeje povolenek

Komora OZE laskavě žádá redakce, aby nepřejímaly zavádějící informaci ministra Havlíčka.

Méně než sto miliard korun bude stát rozvoj nových obnovitelných zdrojů do roku 2030. [1] Nikoliv bilion, jak včera uvedl ministr Havlíček ve velkém rozhovoru pro iDNES [2] či jak uvádí titulek dnešních Hospodářských novin [3]. A navíc, Česko je zaplatí především z příjmů z emisních povolenek. Zásadní ale bude kolik z celkových asi 200 miliard z emisních povolenek připadne velkým energetickým společnostem a kolik zbyde na obce, občany a malé a střední podnikatele. To se rozhoduje v aktuálně novelizovaném Zákoně o emisním obchodování.
 
Komora obnovitelných zdrojů energie jako zástupce sektoru v Česku laskavě žádá redakce, aby nepřejímaly zavádějící informace Ministra průmyslu a obchodu a naopak je vystavily kritické analýze. Komora dává svá data k dispozici (níže).
 
Celkové náklady na veřejnou podporu pro nové obnovitelné zdroje, které se budou stavět mezi lety 2021 a 2030, Komora OZE vypočítala na maximálně 118 miliard korun, tedy necelých 12 miliard průměrně ročně. Tento výpočet byl proveden pro celkový cíl 23 % (spotřeby hrubé energie v roce 2030), který Česku jako kompromisní navrhla Evropská komise v červnu. Ministr Havlíček přitom ve stejném rozhovoru oznámil, že do Bruselu pošle návrh směřující k cíli pouze 22 %. Takže ve skutečnosti půjde ještě o méně než 118 mld. Kč v průběhu 10 let. A nakonec, ve výpočtu Komory OZE jsou navíc započítány i náklady na podporu akumulace elektřiny a tepla (celkem 26 miliard) a 10 miliard na posílení stability sítě a čisté dopravy prostřednictvím podpory výroby biometanu. Bezpečně lze tedy tvrdit, že náklady na rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 budou v příští dekádě kolem 100 miliard korun.
 
Informace o bilionu korun jsou Komoře OZE známy, MPO je uvádí jako celkové náklady na obnovitelné zdroje do roku 2050 (nikoliv 2030) a do tohoto čísla zahrnuje i  náklady na „staré”, stávající obnovitelné zdroje. Ty však nijak nesouvisí s náklady na zvýšení podílu OZE na 22 resp. 23 %. „V debatě o nákladech na rozvoj obnovitelných zdrojů nebo o zvyšování klimatických cílů je potřeba velice striktně odlišit náklady na podporu zdrojů postavených v minulosti od nákladů na podporu zdrojů, které se budou teprve stavět,” řekl Štěpán Chalupa.
 
Komora OZE přináší výpočty nákladů do roku 2050 i nákladů na stávající obnovitelné zdroje:
 

  • Do roku 2050 půjde na veřejnou podporu nových projektů celkem až 263 miliard, jen pozor, výpočty v takto dlouhém horizontu jsou zatíženy až nadkritickou mírou nejistoty. Především kvůli odhadům budoucích cen energií na třicet let dopředu, na kterých jsou založeny. Komora OZE se radši drží při zemi a počítá jen s konzervativním (pomalejším) scénářem zvyšování cen energií. „Může se taky ale klidně stát, že energie zdraží rychleji a pak už třeba po roce 2032 nebude podpora pro obnovitelné zdroje potřeba žádná”, uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
 
  • Podporu stávajících obnovitelných zdrojů energie Komora OZE spočítala na 470 miliard.
 
 
Novela Zákona o emisním obchodování
 
Zásadní otázkou je, odkud se budou náklady na novou podporu platit. Ministr v rozhovoru pro iDNES uvádí evropské fondy. Ty přitom budou pokrývat jen malou část nákladů. Daleko zásadnějším zdrojem budou prostředky z emisních povolenek EU ETS. Z výpočtů, které má Komora OZE k dispozici, vyplývá, že stát bude mít v příští dekádě k dispozici přes 200 miliard korun z výnosů z emisních povolenek.
 
Rozdělením těchto příjmů se zabývá aktuálně novelizovaný Zákon o emisním obchodování. Ta určí, jak efektivně se budou rozdělovat peníze velkým energetickým společnostem (provozovatelům zahrnutým pod obchodování s emisemi, EU-ETS) a kolik peněz zbyde na ostatní zájemce jako jsou obce, občané a malí a střední podnikatelé.”
 
 
Kontakty
 
 
 
O Komoře OZE
 
Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.
 
 
Prameny:
 
[1]  Viz grafy níže. Otevřená data (tabulky) rádi dodáme na vyžádání, stejně jako podrobné informace o výpočtu (Štěpán Chalupa, viz kontakt).
 
[2] “(...) všechny obnovitelné zdroje nás budou stát do roku 2030 přibližně jeden bilion korun.” iDNES 16. října (zde)
 
[3] „Česko zvýší své klimatické cíle do roku 2030 a podíl obnovitelných zdrojů. Zaplatí za to až bilion korun.” Hospodářské noviny 17. října (zde)
 
 
 
 

 

 
 

publikováno: 17.10.2019


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval